Política Privacitat Videovigilància

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la resta de normativa aplicable, Establiments Viena, S.A (d’ara en endavant Viena) l’informa:

  1. Que les Instal·lacions d’Establiments Viena, S.A. estan equipades amb sistemes de videovigilància.
  1. Que el responsable del tractament és Establiments Viena, SA amb domicili social situat a C / de Vinyals nº 61, 08221 Terrassa (Barcelona) i que les seves dades personals únicament seran tractades per Viena i no seran cedides a tercers llevat que estigui legalment obligada. En concret, es comunicaran a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i a jutges i tribunals.
  1. Que les dades personals captades a través dels sistemes de videovigilància, tant dels clients com dels visitants, a qualsevol dependència d’Establiments Viena, SA (siguin locals, oficines o fàbriques) seran recollides i tractades amb la finalitat de:
  • Vigilància i seguretat de les instal·lacions i béns
  • Control d’entrada i sortida de les instal·lacions
  1. Que la base de legitimació per als esmentats tractaments és l’interès públic en la protecció de les persones, béns i / o instal·lacions.
  1. Així mateix, els sistemes de videovigilància de qualsevol dependència d’Establiments Viena, S.A. podran ser utilitzats amb finalitats de supervisió i control del compliment de les obligacions laborals de tots els seus empleats i col·laboradors. Aquesta supervisió i control s’efectua en compliment de, i de conformitat amb, les potestats atorgades per la normativa laboral vigent.
  1. . Qualsevol interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició davant el responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit, acompanyada d’una còpia del seu DNI, dirigida al Departament de Màrqueting amb domicili al C/ Vinyals nº 61, (08221) de Terrassa (Barcelona) o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, també amb una còpia del seu DNI, a [email protected].
  1. Que conservarem les seves dades personals durant el termini de 30 dies, llevat dels casos de supervisió d’obligacions laborals, i per tal de garantir els processos de manipulació alimentària, les dades es conservaran per un termini de sis mesos.
  1. L’informem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant l’autoritat de control competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.agpd.es.