Avís legal

La pàgina web www.viena.es/www.viena.cat pertany a ESTABLIMENTS VIENA, S.A., amb NIF A-08874489, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 10143, Foli 43, Full Nº B48476, amb domicili social a C/ de Vinyals, 61 – 08221 Terrassa (BARCELONA) i amb e-mail: [email protected], a efectes de contacte. Aquesta informació es proporciona en compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

1. Condicions d’ús del lloc web

Les presents Condicions d’ús regulen l’accés i la utilització de la pàgina web www.viena.es/www.viena.cat (en endavant, la Web) que ESTABLIMENTS VIENA, S.A. (en endavant, VIENA) posa a disposició dels usuaris a Internet. VIENA pot oferir serveis que podran quedar sotmesos a condicions particulars pròpies sobre les que s’informarà a l’usuari per cada cas en concret. L’accés i la navegació a la present pàgina web implica l’acceptació sense reserves de les presents Condicions d’ús. Aquesta pàgina web va dirigida exclusivament a usuaris majors d’edat (18 anys), amb excepció dels apartats referents a espai infantil Globus, i concursos o continguts interactius. En general no s’exigeix el registre previ com usuari per l’accés a la pàgina web, sens perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts es requereixi realitzar l’esmentat registre.

2. Ús correcte de la Web

L’usuari es compromet a utilitzar la web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la web o els serveis que es prestin a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a l’establert en aquestes Condicions d´ús, o que siguin lesius als interessos o drets de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar o deteriorar la web, o impedir l’ús normal de la web per la resta dels usuaris. L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar, o danyar les dates, programes, o documents electrònics que es trobin a la web. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant un consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals VIENA presta el servei, així com a no realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors als sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles d’ocasionar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics de VIENA o de tercers.

3. Disponibilitat de la web

L’accés a la web es permet amb caràcter temporal, VIENA no té l’obligació de mantenir disponible la web. Tampoc existeix cap obligació de mantenir la web actualitzada, pel que cap la possibilitat que la informació facilitada sigui no sigui correcta. VIENA podrà modificar, alterar o suprimir la pàgina web sense necessitat de consentiment o avís previ.

4. Protecció de Dades

L’ús de la present pàgina web no requereix del tractament de dades de caràcter personal, més enllà d’aquelles que en el seu cas puguin quedar enregistrades per la utilització de Cookies, d’acord amb l’indicat en el punt següent i la Política de Cookies. En el cas que algun apartat concret de la web requereixi del registre de l’usuari, VIENA posarà a la seva disposició la corresponent Política de Privacitat, en la qual s’indicarà tota la informació requerida per la normativa de protecció de dades, especialment la finalitat del tractament i l’exercici de drets per part de l’usuari.

5. Internet i els menors

VIENA, com a negoci enfocat a les famílies, té una especial sensibilitat en la protecció de la infància. En aquest sentit, com indicàvem en l’apartat 2 de les presents Condicions, aquesta web i els seus continguts van dirigits, principalment, a majors de 18 anys. Malgrat tot, alguns apartats sí que poden anar dirigits a menors, com per exemple l’apartat de l’espai infantil Globus, o de Concursos. Sempre que captem dades de menors demanarem l’autorització de pares o tutors, i les tractarem amb especial cura i protecció, complint sempre amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. A continuació, aprofitem per facilitar informació rellevant per a l’ús d’Internet i les noves tecnologies en l’àmbit familiar i, sobretot, per part dels menors: Materials per a menors: www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/Guia_menores2016.pdf www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/guia-menor.compressed.pdf Materials per a pares o formadors: www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/Guia_formadores2016.pdf www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/guia-formadores.compressed.pdf Webs o projectes sobre protecció de menors i privacitat a Internet: www.tudecideseninternet.es/agpd1/ www.pantallasamigas.net

6. Cookies

Fem servir Cookies per a diferents finalitats, d’acord amb l’indicat a la Política de Cookies, on es descriu la informació captada per les Cookies i les finalitats per les que aquestes s’utilitzen, així com els mitjans habilitats per desactivar-les. Li preguem que llegeixi detingudament la mencionada política.

7. Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts proporcionats per VIENA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de VIENA o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. VIENA prohibeix a l’usuari l’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se VIENA tots aquests drets. A títol d’exemple i no limitatiu, s’entenen compresos sota els drets de propietat intel·lectual i industrial qualsevol denominació, imatge, combinació de colors, arxius d’àudio o vídeo, software, botons, eslògans, disseny i/o logotip, codi font, interfases, així com l’estructura, ordenació i presentació de qualsevol contingut o informació de la web, i qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web. Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació i qualsevol altra forma d’utilització, amb o sense ànim de lucre, de la totalitat o de part d’aquesta web o qualsevol dels seus continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit de VIENA. Aquesta prohibició es fa extensiva als dispositius tècnics i mecanismes de protecció de la informació, quedant expressament prohibida la utilització d’informació de qualsevol classe obtinguda mitjançant aquesta Web, així com l’ús de qualsevol dels seus continguts, amb finalitats o per mitjans publicitaris, promocionals i/o comercials. Totes les marques aparegudes a la Web son titularitat de VIENA, les seves societats filials i/o dominades per tercers que han atorgat el seu consentiment. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de VIENA.

8. Xarxes Socials

L’usuari podrà unir-se a les comunitats que VIENA té (o tindrà) a les xarxes socials. L‘usuari que es faci fan o seguidor d’aquestes comunitats accepta les condicions d’ús i la política de privacitat de la xarxa social corresponent.

9. Enllaços de tercers

Les presents Condicions d’ús fan referència únicament a la pàgina web i els continguts de VIENA. No s’apliquen als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web de VIENA. Els destins d’aquests enllaços no estan sota el control de VIENA, i VIENA no és responsable del contingut de les pàgines web destí d´un enllaç, ni de cap enllaç inclòs a la pàgines web a la que s’arribi des de la web de VIENA, ni de cap canvi o actualització de les esmentades pàgines. Els enllaços es proporcionen únicament per informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret. La inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de VIENA.

10. Publicitat

Una part de la web pot albergar continguts publicitaris, o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables de garantir que el material remés per a la inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ésser d’aplicació. VIENA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. Pot interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: [email protected]

11. Exclusió de responsabilitat

VIENA no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de VIENA. Amb els límits establerts a la llei, VIENA no assumirà cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de VIENA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. En cap cas VIENA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

12. Llei aplicable i jurisdicció

En el cas de que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància a la interpretació o aplicació de les presents Condicions d´ús, els Jutjats i Tribunals que, en el cas, conèixer de l’assumpte seran els que disposi la normativa aplicable en matèria de jurisdicció competent, i que tractant-se de consumidors finals es correspondrà amb la del lloc de compliment de l’obligació, o la del domicili del consumidor. Sens perjudici de la facultat de l’usuari d’acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació. En el cas de que l’usuari sigui una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Terrassa (Barcelona).