Bases Legals

PRIMERA.- ORGANITZADOR

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. (en endavant l’Organitzadora), amb domicili a Carrer Vinyals, núm. 61 de Terrassa, CP 08221 (Barcelona), durà a terme una promoció en modalitat de combinació aleatòria o sorteig, entre tots els seus clients en les condicions descrites en les següents Bases Legals.

SEGONA.- DURADA

La promoció començarà el dia 18 de novembre de 2019 a les 8:00 hores i finalitzarà el 6 de gener de 2020 a les 23h 59’ 59’’, ambdós inclosos.

TERCERA.- CARÀCTER GRATUIT DE LA PARTICIPACIÓ

La participació en la present promoció és totalment gratuïta. La única contraprestació és el consum dels productes esmentats a la disposició sisena, sense cap increment addicional en el cost.

QUARTA.- ÀMBIT TERRITORIAL

La promoció es dirigeix a tots els clients dels establiments VIENA situats a Catalunya, València i Andorra, incloent els Restaurants – Pizzeries VIENA ubicats a Sabadell.

CINQUENA.- PERSONES LEGITIMADES I LIMITACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ

Aquesta promoció es dirigeix a persones físiques majors de 18 anys. Només podran reclamar els premis obtinguts en la present promoció les persones majors de 18 anys.

Queda prohibida la participació en la present promoció als treballadors i/o personal extern d’ESTABLIMENTS VIENA, S.A., així com als seus familiars directes fins a segon grau de parentiu, i també als tercers que col·laborin amb ESTABLIMENT VIENA, S.A.

SISENA.- PRODUCTES DE LA PROMOCIÓ

Serà requisit indispensable per participar a la promoció que els clients consumeixin, com a mínim, un dels següents productes de la “Carta de Nadal”:

Locals d’entrepans:

 • Caneló de Nadal (València: Canalón de Navidad)
 • Sopa de galets (València: Sopa de galets)
 • Tiramisú (València: Tiramisú)

Pizzeries:

 • Escudella de Nadal
 • Canelons de Nadal
 • Un Nadal Xixona

SETENA.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els clients que hagin consumit com a mínim un dels sis productes de la promoció indicats en la disposició anterior, en els corresponents establiments VIENA adherits a aquesta promoció i durant la durada de la mateixa, rebran un ticket de la campanya “Rifa de Nadal de Viena 2019-2020” que contindrà un codi alfanumèric de deu dígits d’un sol ús per a participar en el sorteig dels premis que es descriuen a la disposició vuitena.

El consumidor haurà d’introduir a la web www.viena.es el seu codi promocional, també el podrà introduir mitjançant el codi QR, sent condició obligatòria que s’hagi registrat prèviament en la pàgina web on cada participant haurà d’emplenar correctament totes les dades sol·licitades en el formulari. Immediatament es comprovarà si el dia, hora, minut i segon en què el consumidor ha efectuat la seva participació coincideix amb algun dels vint-i cinc “moments guanyadors”.

La introducció del codi via web només estarà disponible a partir del dilluns dia 18 de novembre de 2019 a les 8:00 hores, fins les 23h 59’ 59’’ del dilluns dia 6 de gener de 2020.

Si en el moment d’introduir el codi a la web indicada el participant resultés guanyador, la pròpia aplicació informarà d’aquest fet, tot indicant quin és el premi obtingut. El procediment de notificació i contacte amb el guanyador, així com els passos a seguir per rebre el premi estan descrits a la disposició novena de les presents bases legals.

En el cas que un dels “moments guanyadors” no tingui participació, es considerarà guanyador el consumidor que introdueixi el seu codi en el moment immediatament posterior al d’aquell “moment guanyador”.

Cada client pot participar tantes vegades com consideri oportú en la present promoció, i per tant, tantes vegades com tiquets aconsegueixi.

VUITENA.- DESCRIPCIÓ DEL PREMI

Els premis de la present promoció consisteixen en:

 1. Viatge (valorat en 3.500€):
 • 1 viatge a la ciutat de Lapònia

El viatge és per a quatre  persones, dos adults i dos menors de 14 anys. El viatge inclou: quatre nits a un hotel de Santa Claus Holiday Village, amb esmorzar inclòs, vol en classe turista amb sortida des de Barcelona i arribada al destí corresponent (anada), desplaçament des de l’aeroport de destí a l’hotel, de l’hotel a l’aeroport del destí i, finalment, el vol des del destí corresponent fins a Barcelona (tornada) i  assegurança d’assistència. També inclou dues activitats, un safari amb rens i la visita a Santa Claus. El premi no inclou els desplaçaments fins a l’aeroport de Barcelona a l’anada ni des del mateix a la tornada, tampoc inclou les excursions, ni la manutenció dels viatgers ni altres serveis addicionals.

El viatge podrà efectuar-se en les dates compreses entre el 4  i el 30 de novembre de 2020, o del 10 de gener al 28 de febrer de  2021, acordant prèviament els dies amb l’organitzadora, en funció de la disponibilitat.

 1. Productes/Experiències:
 • 6 packs de 4 entrades per a 4 persones a l’espectacle “Els Músics de Bremen” al Liceu de Barcelona, pel dia 1 de febrer a les 12:00h. Premi valorat en 60€ cada pack.
 • 6 packs de 2 entrades per a 2 persones al “Festival de valsos i danses” al Palau de la Música de Barcelona, pel dia 22 de desembre de 2019 a les 17:30h. Premi valorat en 100€ cada pack.
 • 6 càmeres GOPRO, valorada en 219€ cada una.
 • 6 bicicletes de passeig de la marca CAPRI. Premi valorat en 345€ cada una.

Els presents premis són personals i intransferibles, no podent ser bescanviats per diners en metàl·lic, per altre premi o compensació diferent.

NOVENA.- NOTIFICACIONS, VERIFICACIÓ I ENTREGA DE PREMIS

En cas que a l’introduir el codi del participant, aquest coincideixi amb un “moment guanyador”, s’informarà a la persona indicada en aquell mateix moment que és una de les guanyadores i el procediment a seguir pel lliurament del premi serà el següent:

1r            El client rebrà un e-mail de l’organitzadora a l’adreça de correu electrònic facilitada en el moment del registre, indicant que és el guanyador i sol·licitant que es posi en contacte amb la mateixa en un termini màxim de 5 dies hàbils per confirmar que accepta el premi.

2n           Si el premi són les entrades per a un espectacle, bicicletes o càmera,  a l’e-mail que enviï a l’organitzadora,  el guanyador haurà de ratificar que les dades cedides en el moment de registre són les correctes i se li demanarà còpia del seu DNI i l’adreça del domicili completa, per tal de procedir a l’enviament del premi a l’adreça indicada.

Si el premi és un viatge, el client, en el moment de posar-se en contacte amb l’organitzadora no només haurà d’acceptar el premi per escrit per mitjà de correu electrònic, sinó que serà requisit imprescindible per rebre el premi aportar una còpia del seu DNI, un telèfon de contacte i haurà de concretar dia, hora i local de recollida del premi.

En el moment de recollida del premi al local, el personal de l’establiment, prèvia autorització signada per el premiat, farà una fotografia al guanyador amb el premi i el farà signar un document conforme l’ha rebut correctament.

3r            Per poder optar als premis indicats, serà requisit imprescindible acreditar la titularitat del guanyador, mostrant en tots els casos el codi guanyador i el Document Nacional d’Identitat o Permís de Residència.

Si no fos possible contactar amb el titular guanyador, aquest no complís els requisits establerts a la present promoció o no es posés en contacte amb l’organitzadora dins el termini indicat, es considerarà guanyador el consumidor que hagi introduït el seu codi en el moment immediatament posterior al d’aquell “moment guanyador”.

La llista de tots els guanyadors serà publicada mitjançant comunicació a través de la pàgina web www.viena.es

DESENA.- SELECCIÓ DELS MOMENTS GUANYADORS

Els 25 “moments guanyadors” escollits a l’atzar, quedaran consignats davant el Notari de Terrassa Don Esteban Cuyás Henche, en el mateix moment de protocol·litzar les presents Bases de la promoció, amb els seus premis corresponents assignats.

ONZENA.- TRIBUTACIÓ

En cas que algun dels premis estigui subjectes a retenció o ingrés a compte de l’IRPF, ESTABLIMENTS VIENA, S.A. serà l’encarregat de realitzar-la, comprometent-se a facilitar en el seu moment la corresponent certificació de la retenció o ingrés a compte de l’IRPF practicat.

Conforme la legislació vigent, els guanyadors tenen l’obligació, en el seu cas, de declarar el premi en la declaració de la renda corresponent a l’exercici en el què el van rebre.

DOTZENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb allò establer a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada Participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consisteix que les dades personals facilitades pel participant en aquesta combinació aleatòria siguin incorporades a un fitxer titularitat d’Establiments Viena, S.A. S’informa als participants que, en cas de no prestar el seu consentiment per al tractament de les dades subministrades, no podran participar en el sorteig.

Li informem que les seves dades personals de contacte seran utilitzades amb la finalitat de tramitar la participació en el sorteig i per comunicar-li el premi en cas de que resulti guanyador.

No obstant, es podrà exercir en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació o portabilitat al tractament de les dades, indicant el motiu de la seva petició i aportant còpia del document nacional d’identitat mitjançant qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i comunicació dirigit a ESTABLIMENTS VIENA, S.A. amb domicili al C/ Vinyals, nº 61 de Terrassa (08221) i NIF A08874489, o bé per correu electrònic a lopd@viena.es enviant d’igual manera, còpia del document nacional d’identitat.

TRETZENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els participants de la present promoció, pel sol fet de participar en aquesta, accepten les seves Bases i el criteri de l’Organitzadora en quant a la resolució i interpretació de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament i funcionament de la present promoció.

L’Organitzadora es reserva el dret a cancel·lar o modificar les actuals condicions si esdevingués cas fortuït o causa de força major, que impedís el bon desenvolupament de la promoció i/o l’atorgament d’un premi. En cas de produir-se aquesta circumstància es comunicarà oportunament a la persona guanyadora.

L’Organitzadora, en el cas que detecti que un consumidor ha intentat obtenir un premi de forma enganyosa, es reserva el dret a bloquejar el seu usuari registrat a la web www.viena.es , per tal, que no pugui obtenir cap premi de forma fraudulenta. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el sorteig. S’entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix abús o frau, quan un participant es registri a través de la pagina web utilitzant una identitat falsa o identitats de tercers sense el seu consentiment o realitzant qualsevol altra conducta que pugui produir engany o error.

CATORZENA.- RESPONSABILITATS

En cap cas l’Entitat Organitzadora serà responsable dels productes i serveis subministrats o prestats als guanyadors per les entitats col·laboradores o subministradores dels mateixos, com a conseqüència dels premis lliurats. Pel que hauran d’atenir-se a les garanties vinculades al premi obtingut i que s’ofereixen per ells.

L’Entitat Organitzadora tampoc serà responsable de l’ús que el guanyador faci del premi.

L’Entitat Organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat per qualsevol dany que pogués sofrir qualsevol participant o tercer aliè al sorteig i que es derivi, directa o indirectament, de la possessió, pèrdua, ús o mal ús per part del corresponent guanyador o participant, d’un premi o de la mera participació del sorteig.

L’Entitat Organitzadora no assumirà cap responsabilitat derivada d’un funcionament inadequat o irregular de les xarxes de comunicació electròniques que impedeixin el normal desenvolupament del sorteig i que tingui el seu origen en causes alienes a l’entitat Organitzadora (siguin o no imputables a un tercer de mala fe).

L’Entitat Organitzadora tampoc serà responsable pels problemes de transmissió o pèrdua de dades no imputables a aquesta.

QUINZENA.- DIPÒSIT DE LES BASES

Les bases de la present promoció es troben dipositades i protocol·litzades davant Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Don Esteban Cuyás Henche, a l’arxiu electrònic de bases de concursos de la pàgina web: http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario/abaco.

També es trobaran a la pàgina web: www.viena.es .