BASES LEGALS DE LA COMBINACIÓ ALEATÒRIA

“Parlem? Sortegem 200€”

 

PRIMERA.- ORGANITZADOR

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. (en endavant l’Organitzadora), amb domicili a Carrer Vinyals, núm. 61 de Terrassa CP 08221 (Barcelona), durà a terme una promoció en modalitat de combinació aleatòria o sorteig, entre tots els seus clients en les condiciones descrites en les següents Bases Legals.


SEGONA.- OBJECTE

Es tracta d’un sorteig exclusiu anomenat “Parlem? Sortegem 200€”, pels clients de l’Organitzadora en el que el guanyador rebrà 20 targetes VIENA per valor de 10.-€ de descompte cada una.


TERCERA.- DURADA

La promoció començarà el 21 de juny de 2018 i finalitzarà el dia 22 de juliol de 2018 a les 23h 59’ 59’’, ambdós inclosos.


QUARTA.- CARÀCTER GRATUIT DE LA PARTICIPACIÓ

La participació en la present promoció és totalment gratuïta.


CINQUENA.- ÀMBIT TERRITORIAL

La promoció es dirigeix a aquells clients de qualsevol restaurant VIENA d’Espanya que hagin reconfirmat el seu consentiment per formar part de la Base de Dades de VIENA per rebre informació comercial.


SISENA.- PERSONES LEGITIMADES I LIMITACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ

Aquesta promoció es dirigeix a persones físiques que hagin reconfirmat el seu consentiment per formar part de la Base de Dades de VIENA per rebre informació comercial personalitzada.

Queda prohibida la participació en la present promoció als treballadors d’ESTABLIMENTS VIENA, S.A. i els seus familiars directes fins a segon grau de parentiu. Així com també als tercers que col·laborin en el seu desenvolupament i funcionament.


SETENA.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

VIENA enviarà una comunicació d’actualització de la Política de Privacitat mitjançant un correu electrònic i el Client haurà de confirmar el seu consentiment per continuar rebent propostes comercials de VIENA.

Una vegada el client confirmi el seu consentiment clicant la tecla , aquest quedarà automàticament registrat a la participació en el sorteig. A cada client se li assignarà un numero de participació, el qual servirà per fer la selecció dels guanyadors davant de Notari.

Per participar no es necessari realitzar cap compra en els establiments VIENA.

 

VUITENA.- SELECCIÓ DELS GUANYADORS

Un cop finalitzat el període de participació, el sorteig del premi es realitzarà a l’atzar davant Notari de Terrassa, Don Esteban Cuyás Henche el 23 de juliol de 2018. El premi consistirà en  escollir a un guanyador mitjançant un sorteig de tots els participants que hagin confirmat el seu consentiment i es realitzarà a les oficines centrals de l’Entitat Organitzadora. Addicionalment el Notari escollirà a l’atzar dos guanyadors més de reserva, per si no es pot contactar o lliurar el premi al primer guanyador del sorteig. Tindrà preferència el primer guanyador de reserva extret sobre el segon. Si succeís que ni el guanyador, ni les persones de reserva acceptessin el premi, aquests quedaran deserts.

El premi serà personal i intransferible.


NOVENA.- DESCRIPCIÓ DEL PREMI

El guanyador de la present promoció rebrà 20 targetes regal per import total de 10€ de descompte cada una d’elles per consumir en qualsevol restaurant de la cadena VIENA.

Les targetes regal caduquen el 31 de desembre de 2018, a partir d’aquesta data quedarà totalment inhabilitat el seu ús.

VIENA no es responsabilitza de les targetes en cas de pèrdua o sostracció, sense que pugui reclamar el titular l’emissió de noves targetes.


DESENA.- NOTIFICACIONES, VERIFICACIÓ I ENTREGA DE PREMIS

El guanyador premiat serà contactat personalment per part de l’organització, via e-mail ([email protected]), mitjançant l’adreça de correu electrònica facilitada en el moment del registre.

En cas de no obtenir resposta per part del guanyador en un termini de 15 dies, es procedirà a contactar i atorgar el premi al primer suplent escollit a l’atzar pel Sr. Notari, i així successivament.

Una vegada notificat a l’escollit la seva condició de guanyador, aquest haurà d’acreditar la seva identitat mitjançant l’enviament d’una copia del DNI o targeta de residencia a la mateixa adreça de correu electrònic des d’on hagi rebut la comunicació de guanyador, en el termini de 15 dies des d’aquesta comunicació.

Acreditada la titularitat del guanyador, l’Organitzadora es posarà en contacte amb el guanyador amb la finalitat d’entregar-li les targetes regal. El guanyador haurà de signar un document de rebut mitjançant el qual s’acrediti que se li ha fet entrega del premi en qüestió.

El nom del guanyador serà publicat mitjançant comunicació a través de la pàgina web www.viena.es.


ONZENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment de l’establert en la legislació sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li informem que les dades seran incorporades a un fitxer del que és responsable ESTABLIMENTS VIENA, S.A. amb domicili al carrer Vinyals, núm. 61, CP 08221 Terrassa (Barcelona) i NIF A-08874489, per la participació en la present promoció es presta el seu consentiment voluntari pel tractament de les dades subministrades amb la finalitat de dur a terme el sorteig i per gestionar les dades dels seus participants. Al seu torn, s’informa als participants que en cas de no prestar el seu consentiment per al tractament de les dades subministrades no podran participar en el concurs.

No obstant, es podrà exercir en tot moment els drets sobre les seves dades personals, aportant copia del document nacional d’identitat mitjançant qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i comunicació dirigit a ESTABLIMENTS VIENA, S.A. amb domicili al Carrer Vinyals, núm. 61, CP 08221 Terrassa (Barcelona) i NIF A-08874489, o bé per correu electrònic a protecció[email protected] enviant d’igual manera, copia del document nacional d’identitat.


DOTZENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els participants de la present promoció, pel sol fet de participar en aquesta, accepten les seves Bases i el criteri de l’Organitzadora en quant a la resolució i interpretació de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament i funcionament de la present promoció.

L’Organitzadora es reserva el dret a cancel·lar o modificar les actuals condiciones per cas fortuït o causa de força major, que impedís el bon desenvolupament de la promoció i/o l’atorgament d’un premi. En cas de produir-se aquesta circumstància es comunicarà oportunament.

L’Organitzadora en el cas que detecti que un consumidor ha intentat obtenir un premi de forma enganyosa, es reserva el dret a bloquejar el seu usuari, per tal, que no pugui obtenir cap premi de forma fraudulenta. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el sorteig. S’entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix abús o frau, quan un participant aporti una identitat falsa o identitats de tercers sense el seu consentiment o realitzant qualsevol altra conducta que pugui produir engany o error.


TRETZENA.- RESPONSABILITATS

En cap cas l’Entitat organitzadora serà responsable del premi entregat al guanyador, Pel que haurà d’atenir-se a les garanties vinculades al premi obtingut i que s’ofereixen per ells.

L’Entitat Organitzadora tampoc serà responsable de l’ús que el guanyador faci del premi.

L’entitat Organitzadora no assumirà cap responsabilitat derivada d’un funcionament inadequat o irregular de les xarxes de comunicació electròniques que impedeixin el normal desenvolupament del concurs i que tingui el seu origen en causes alienes a l’entitat Organitzadora (siguin o no imputables a un tercer de mala fe).

L’Entitat Organitzadora tampoc serà responsable pels problemes de transmissió o pèrdua de dades no imputables a aquesta.


CATORZENA.- DIPÒSIT DE LES BASES

Les bases de la present promoció es troben dipositades i protocol·litzades davant Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Don Esteban Cuyás Henche, a l’arxiu electrònic de bases de concursos de la pàgina web: http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario/abaco.