BASES LEGALS: ACCIÓ POLLASTRE DEL DIUMENGE

 

PRIMERA.- ORGANITZADOR

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. (en endavant l’Organitzadora), amb domicili a Carrer Vinyals, núm. 61, de 08221 Terrassa (Barcelona), durà a terme una promoció en les condicions que es descriuen en les següents Bases.

 

SEGONA.- DURADA

La promoció es durà a terme als establiments detallats a la clàusula Quarta i començarà el dia 8 de novembre de 2021 a les 8:00h i serà valida fins a fi d’existències, és a dir, fins que s’exhaureixin les butlletes de participació.

Establiments Viena S.A. es reserva el dret de cancel·lar o posposar la promoció “Pollastre del diumenge” per trencament d’existències o per causes alienes a la seva voluntat.

 

TERCERA.- CARÀCTER GRATUÏT DE LA PARTICIPACIÓ

La participació en la present promoció és totalment gratuïta, sense cap increment addicional en el cost dels productes consumits.

 

QUARTA.- ÀMBIT TERRITORIAL

La promoció es dirigeix a tots els clients dels Establiments VIENA situats a:

  • Manresa
  • Reus, Tecnoparc
  • Salt
  • Vilafranca, Avda. Tarragona Z
  • Sant Cugat del Vallès, Pl. Del Chic

 

CINQUENA.- PERSONES LEGITIMADES I LIMITACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ

Aquesta promoció es dirigeix a persones físiques menors i majors d’edat.

Queda prohibida la participació en la present promoció als treballadors d’ESTABLIMENTS VIENA S.A. i els seus familiars directes fins al segon grau de parentiu. Així com també als tercers que col·laborin en el seu desenvolupament i funcionament.

 

SISENA.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

 En la present promoció es durà a terme la següent mecànica:

El client, per tal de poder participar a la promoció, haurà de consumir qualsevol dels productes VIENA en qualsevol dels establiments indicats en la clàusula Quarta, a partir del dia 1 de novembre de 2021. Juntament amb el tiquet de compra se li entregarà una butlleta “rasca i guanya”, la qual podrà rascar i comprovar al mateix moment si la seva butlleta ha estat premiada. En cas d’esdevenir una butlleta guanyadora se li entregarà el premi indicat a la clàusula Setena.

La data límit per recollir el premi és el dia 21 de novembre de 2021.

 

SETENA.- DESCRIPCIÓ DEL PREMI

Es distribuiran entre els establiments adherits a la promoció un total de 20.000 butlletes “rasca i guanya”, de les quals 300 d’elles resultaran premiades. Els premis de la present promoció consistiran en 300 unitats de pollastre de diumenge amb patates.

El client guanyador podrà recollir el premi exclusivament al local on li hagin lliurat la butlleta de participació, no s’entregarà cap premi en altres locals que no participin a la present promoció.

 

VUITENA.- SELECCIÓ DELS GUANYADORS

Els guanyadors de la present promoció seran els 300 participants que aconsegueixin una butlleta guanyadora “rasca i guanya”.

En cas que el guanyador no accepti o no reuneixi els requisits establerts a les presents Bases Legals per accedir al premi,  o no reculli el premi en el temps màxim establert, el premi quedarà desert.

 

NOVENA.- VERIFICACIÓ I ENTREGA DE PREMIS

Els premiats amb els productes “Pollastre de diumenge”, entregaran en el mostrador del local la butlleta “rasca i guanya” premiada. Un cop comprovada la butlleta “rasca i guanya”, l’Organització la guardarà i finalment facilitarà el pollastre amb patates a cada un d’ells.

En el supòsit que l’Organització presenti algun dubte sobre la veracitat de la butlleta presentada en el mostrador, aquesta es permet el dret de retenir-la i verificar la seva autenticitat internament. Un cop confirmat que la butlleta presentada és vertadera, l’Organització procedirà a entregar el premi al guanyador. En cas contrari, l’Organització procedirà a destruir la butlleta fraudulenta entregada al mostrador.

No s’entregarà cap premi fora del termini establert a la clàusula Sisena. En el supòsit que l’establiment no disposi del producte premiat en aquell moment, es podrà entregar el premi posteriorment al dia 21 de novembre.

 

DESENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment de l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li informem que en el supòsit de sol·licitar dades personals d’algun participant seran incorporades a un fitxer del que és responsable ESTABLIMENTS VIENA, S. A. amb domicili al Carrer Vinyals, núm. 61, CP 08221 Terrassa (Barcelona) i NIF A08874489 i es presta el seu consentiment voluntari pel tractament de les dades subministrades amb la finalitat de dur a terme la promoció i per gestionar les dades dels seus participants.

No obstant, el client podrà exercir en tot moment els seus drets mitjançant comunicació per correu postal a ESTABLIMENTS VIENA, S. A. amb domicili al Carrer Vinyals, núm. 61, CP 08221 Terrassa (Barcelona) i NIF A08874489, o bé per correu electrònic a [email protected]

 

ONZENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els participants de la present promoció, pel sol fet de participar en aquesta, accepten les seves Bases Legals i el criteri de l’Organitzadora en quant a la resolució i interpretació de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament i funcionament de la present promoció.

L’Organitzadora es reserva el dret a cancel·lar o modificar les actuals condicions per cas fortuït o causa de força major, que impedís el bon desenvolupament de la promoció i/o l’atorgament d’un premi.

Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant a la promoció. S’entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix abús o frau, quan un participant intenti accedir o aconsegueixi les butlletes guanyadores de manera fraudulenta.

 

DOTZENA.- RESPONSABILITATS

L’Entitat Organitzadora, en cap cas, serà responsable de l’ús que el guanyador faci del premi.

L’Entitat Organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat per qualsevol dany que pogués sofrir qualsevol participant o tercer aliè al concurs i que es derivi, directa o indirectament, de la possessió, pèrdua, ús o mal ús per part del corresponent guanyador o participant, d’un premi o de la mera participació a la promoció.

L’Entitat Organitzadora no assumirà cap responsabilitat derivada d’un funcionament inadequat o irregular de les xarxes de comunicació electròniques que impedeixin el normal desenvolupament del concurs i que tingui el seu origen en causes alienes a l’Entitat Organitzadora (siguin o no imputables a un tercer de mala fe).

L’Entitat Organitzadora tampoc serà responsable pels problemes de transmissió o pèrdua de dades no imputables a aquesta.

 

TRETZENA.- DIPÒSIT DE LES BASES

Les bases de la present promoció es troben dipositades i protocol·litzades davant Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Don Esteban Cuyás Henche, a l’arxiu electrònic de bases de concursos de la pàgina web: http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario/abaco.

Les bases de la present promoció es podran descarregar a la pàgina web d’establiments Viena: www.viena.es